Уважаеми клиенти, поради планирани ъпдейти в късния следобед на 05.03.2021 г. (петък) са възможни временни смущения във функционирането на нашата уеб страница и електронен магазин. Предварително се извиняваме за евентуални неудобства!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи положения

1.1.Настоящите договорни условия в съответната им валидна редакция са неразделна част от всички съществуващи и бъдещи договори с клиенти, сключени от нас, доколкото  писмено не е уговорено друго. Нашият партньор по договора е съгласен, че в случай на прилагане на Общите договорни условия от него при съмнение ще се изхожда от нашите условия, дори и когато условията на партньора по договора не са оспорени.

1.2 Нашата оферта е необвързваща. Договорът се счита за сключен от нас едва с изпращане на писмено потвърждение на поръчката.

1.3    Настоящите разпоредби са валидни за стоки и услуги.

2. Доставка, забава

2.1 Доставката се извършва за сметка и на риск на клиента, доколкото писмено не е уговорено друго.

2.2 При липса на друга уговорка срокът на доставка започва от най-късния от следните моменти:

a) Дата на потвърждението на поръчката;

б) Дата на изпълнение на всички  предпоставки в задължение на Купувача;

в) Датата, на която сме получили подлежащия на плащане преди доставката на стоката аванс.

2.3 Ние имаме право да извършваме частични и предварителни доставки.

2.4 Предаването на Стоката се извършва в нашия склад – с.Мусачево, обл.София, ул.София №11.

2.5. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача.

2.6. Продавачът е длъжен да предаде Стоката в уговорения срок. Ако такъв срок не е уточнен, Купувачът може да иска предаването й в разумен срок.

2.7. Ако Купувачът не приеме предоставената в съответствие с договора стока на уговореното в договора място или в договорения момент и закъснението не е по наша вина, Продавачът може или да изиска изпълнение, или да се оттегли от договора при определяне на срок за приемане на стоката.

2.8. Разноските по доставката на стоките извън склада на Продавача са за сметка на Купувача. При отказ от страна на Купувача да приеме стока, по причина която се дължи на невиновно поведение на Продавачът, Купувачът заплаща всички разноски за транспортиране на стоката от и до склада на Продавача.

2.9 Незначителни просрочвания на срока на доставка се приемат във всеки случай от Купувача без да има право на претенции за обезщетяване на вреди или право на оттегляне от договора. Форсмажорни обстоятелства и други непредвидими или неподдаващи се на влиянието ни събития (трудово-правни спорове, смущения в транспорта, прекъсвания на енергоснабдяването, пътно-транспортни произшествия, закъснения на доставки от доставчици и др.) удължават срока на доставка съответно; при невъзможност за изпълнение задължението ни за доставка отпада.

2.10  В случай на закъснение на доставката по наша вина Купувачът може или да изиска изпълнение, или да се оттегли от договора при определяне на уместен допълнителен срок. При специални изпълнения при определянето на допълнителен срок следва да се има предвид, че вече изработени части най-вероятно повече не могат да бъдат използвани.

2.11 Ако предвиденият в член 2.10  допълнителен срок не бъде спазен по наша вина, Купувачът може да се откаже писмено от договора по отношение на всички все още недоставени стоки. Купувачът има право на възстановяване на всички извършени плащания. Претенции извън това се изключват. Купувачът следва да ни върне доставени вече  и неизползваеми стоки. Купувачът има във всеки случай задължението за намаляване на щетата.

3.Цена

3.1 Всички цени се разбират франко склада на Продавача без опаковане и без товарене. Ако доставката е договорена с получаване на място, цените се разбират без транспорт, разтоварване и пренасяне.

3.2 Цените се основават на разходите към момента на ценообразуване. Ако разходите се променят до момента на доставка, то тези промени са в полза, респективно за сметка на Купувача.

3.3 При сключване на договор, в който цените са отворени, се изчислява валидната в деня на доставка продажна цена.

4. Условия на плащане

4.1.Плащанията се извършват в съответствие с договорените условия на плащане. Ако в нашето писмено потвърждение на поръчката не е договорено друго, цената на стоката се заплаща при получаване на потвърждението на поръчката.

4.2 Продавачът изрично има право да изготвя частични сметки, доколкото доставките се извършват на части.

4.3 Купувачът няма право да задържа плащания поради гаранционни искове или други, непризнати от нас насрещни претенции. Прихващане от наши искове с насрещни вземания от какъвто и да било вид е изключено.

4.4 Ако Купувачът е изпаднал в забава с договорено плащане или други действия, ние можем или да настояваме за изпълнение на договора, или да отсрочим изпълнението на нашите задължения до извършване на просрочените плащания или другите действия и/или да изискаме незабавното плащане на цялата, все още отворена покупна цена (също и на евентуални все още неизвършени частични доставки), или да декларираме оттегляне от договора при определяне на уместен допълнителен срок.  Във всеки случай ние самите имаме право  на неустойка в размер на 0,1%  върху неплатената цена, но не повече от двойния размер на доставената и незаплатена стока, както и заплащане на разходи за процедурата  по покана за доброволно изпълнение. Запазваме си изричното право за предявяване на по-висок иск за обезщетяване на вредите от забавата.

4.5 Ако при изтичане на допълнителния срок съгласно 4.4 Купувачът не е извършил дължимото плащане или действие, ние можем писмено да се откажем от договора. Купувачът следва при поискване от нас да върне незабавно доставената вече стока и да заплати обезщетение за настъпило намаление на стойността на стоката, както и да възстанови всички съдебни разноски, които поради това са възникнали за нас. По отношение на все още недоставената стока имаме право да я изработим, респективно да предоставим на Купувача заработените части и да изискаме за това съответния дял от продажната цена.

5. Отговорност

5.1 Продавачът дава гаранция за това, че доставките на стока се извършват с договореното качество. За специални свойства се носи отговорност само, ако за това е дадено писмено съгласие. За отклонения, обусловени от производството или материалите, не се носи отговорност

5.2.Купувачът следва да предяви писмено рекламация за евентуални недостатъци веднага при приемане на стоката, респ. в първия възможен момент, в който подобни недостатъци са били установими, но не по-късно от 2(два) работни дни , след получаването й , като ги опише в детайл по вид и обхват. При опакована стока се приема за договорен тридневен срок за рекламация.

5.3. И в случаите на възражения за недостатъци и рекламации Купувачът е задължен най-напред да приеме стоката, да я разтовари и складира в съответствие с изискванията.

5.4 Ако възражение за недостатъци не бъде направено, стоката се счита за приета. В този случай гаранционни искове и/или искове за обезщетяване на вреди, както и право на обжалване поради грешка изрично се изключват.

5.5 Разходите за предприето от Купувача отстраняване на недостатъците, по-специално разходите за евентуални покупки с цел подмяна, сме задължени да поемем само, ако сме дали предварително писмено съгласие за това.

5.6 За такива части от стоката, които сме набавили от поддоставчици, носим отговорност само в рамките на полагащите се на нас самите права на гаранционен иск срещу поддоставчиците.

5.7. При скрити недостатъци на Стоката, съществували преди продажбата и, Купувачът има право:

 

- да иска тя да се замени с качествена стока;

- да иска съответно намаление на цената.

5.8. Правото на Купувача по точка 5.7 се погасява с изтичането на 2( два ) работни дни от предаването на Стоката.

6.Други разпоредби

6.1. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

6.2. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

6.3. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентният български съд.

6.4. В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, купувачът се информира дали неговите лични данни (име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс) са необходими за изпълнението на договора и фактурирането и дали ще бъдат обработвани за тези цели, както и за предявяване на договорни претенции и за целите на услугите за клиенти и реклама, както и дали данните ще бъдат предадени на съответните доставчици на услуги ( агенции за събиране на вземания, адвокати и други) и други дружества от JAF Group (www.jaf-group.com/gesellschaften), ако е необходимо. Ние ще съхраняваме данните до изтичане на законоустановените срокове на запазване и ограничаване. Купувачът има право да получава информация, да прави поправки, заличаване, ограничаване на обработването, право на възражение и преносимост на данните и право да подаде жалба до надзорния орган. За по-подробна информация вижте нашата  политика за защита на личните данни и Декларация за защита на личните данни (www.jaf-bulgaria.com/ лични данни)

6.5. Тези Общи условия влизат в сила от 21.05.2018 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.