ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършвайки дейността си ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД , ЕИК131497028, седалище и и адрес на управление с.Мусачево, ул.София №11, общ.Елин Пелин, обл.Софийска, част от JAF Group Австрия (www.jaf-group.com/gesellschaften) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Защитата на Вашите лични данни и спазването на съответните законови задължения, включително тези на Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз Регламент(ЕС) 2016/679   е много важно за всички членове на JAF Group . По-долу ще Ви информираме за това как ще се обработват Вашите лични данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (име, адрес, телефонен номер и банкова сметка и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЙАФ България не обработва такава информация за Вас.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Кои лични данни ще обработваме – тези  с които се потвърждава Вашата самоличност, например Вашето име, адрес, телефонен номер и банкова сметка.

Целта на обработването на Вашите данни е изпълнението на Вашите заявки за доставка стоки и услуги, недависимо от начина по който са направени – на място в офисите на нашето дружество, по телефон, както и при сключване и изпълнение на договори, издаване на фактури , обработване на плащания, регистрацията Ви като клиент/ доставчик на ЙАФ България ЕООД, в това число и регистрация в онлайн магазина на ЙАФ България ЕООД www.jaf-bulgaria.com,.

Срок на съхранение : Вашите лични данни ще се съхраняват до изтичане на сроковете за задържане съгласно данъчното законодателство и търговското право.

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за счетоводството сме длъжни да съхраняваме фактурите, договорите и др. документи удостоверяващи извършване на търговска сделка в продължение на 11 години от нейното приключване.

ВАШИТЕ ПРАВА:

Вие имате следните права:

v Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

v Да искате достъп до тях;

v Да искате коригирането им, ако са неточни;

v Да искате заличаването им (освен ако няма законни интереси за обработване, които имат преимущество, като например спазване на правните задължения );

v Да искате  блокирането им (ограничаване на обработването им);

v Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

v Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАС:

Ако имате допълнителни въпроси за събирането, обработването и използването на Вашите лични данни, обърнете се към нас на следният адрес:

с.Мусачево, ул.София №11, общ.Елин Пелин, обл.Софийска,  или  по електронна поща. compliance@jaf-bulgaria.com

Вие имате право да подадете жалба до българският орган Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

 

Интернет страница www.jaf-bulgaria.com  се администрира съвместно   от ЙАФ България ЕООД и  JAF International Services GesmbH  Австрия с адрес : Gerbergasse 2, A-2000 Stockerau, които са администратори по смисъла на член 4, точка 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричан по долу за краткост Регламент(ЕС) 2016/679. С това дружество имаме сключено споразумение по реда на чл.26 от  Регламент(ЕС) 2016/679.

При обработване на личните данни необходими за осъществяване на легитимните бизнес интереси на ЙАФ България ЕООД спазваме изискванията на Регламент(ЕС) 2016/679 и обработваме данните  само за  целите, определени в настоящата политика, както и в Декларацията за защита на личните данни на JAF Group с чието съдържание ще Ви запознаем по-долу:

 

Декларация за защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни и спазването на съответните законови задължения, включително тези на Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз (Регламент(ЕС) 2016/679), е много важно за всички членове на JAF Group (www.jaf-group.com/gesellschaften). По-долу ще Ви информираме за това как ще се обработват Вашите лични данни. Личните данни са информацията, с която се потвърждава Вашата самоличност, например Вашето име, адрес и телефонен номер.

 1. Администратори

JAF International Services GesmbH е администратор по смисъла на член 4, точка 7 от Регламент(ЕС) 2016/679  (наричани по-долу за краткост „JAFC“) на уеб сайтовете:

www.jaf-bulgaria.com

www.frischeis.at,

www.veneer-world.at

www.jffurnir.com

www.jaf-group.com

http://moebelteile.frischeis.at

и свързаните с тях онлайн магазини

ЙАФ България ЕООД е администратор по смисъла на член 4, точка 7 от Регламент(ЕС) 2016/679 на уеб сайт   www.jaf-bulgaria.com

и по отношение на задълженията на J. u. A. Frischeis GmbH, JAF Zengerer GmbH и JAF Global GmbH съгласно Закона за защита на данните. JAFC предоставя програмите и услугите в областта на ИТ, необходими за обработването на договорите, и обработва данните за клиентите и доставчиците на JAF Group, както следва.

Отделните дружества на JAF Group и JAFC сключиха споразумения за обработване на данни, както е определено в член 26 от Регламент(ЕС) 2016/679, в които JAFC се определя като единно звено за контакт за запитвания относно субекти на данни, свързани със законодателството за защита на данните.

Можете да се свържете с JAFC чрез следните комуникационни канали:

 • За сайт - www.jaf-bulgaria.com -  ЙАФ България ЕООД,  с писмо до адрес: ЙАФ България ЕООД, с.Мусачево, ул.София №11, общ.Елин Пелин, обл.Софийска , compliance@jaf-bulgaria.com
 • За останалите сайтове - JAF International Services GmbH – Compliance, Gerbergasse 2, A-2000 Stockerau; телефон: +43 (0)2266 605 – 1551; по имейл до: compliance@jaf-group.com

Във връзка с поддържането на уеб сайтове, включително онлайн магазини и изпращане на бюлетини по електронната поща, JAFC се поддържа от следните външни доставчици на услуги (обработващи лични данни): softaware gmbh, Elements Group (elements.at New Media Solutions GmbH, Punkt & Komma GmbH, Pimcore GmbH), IMOS AG. Обработващите лични данни са длъжни да спазват целите, концепциите за изтриване и мерките за сигурност, описани в настоящата Декларация за защита на личните данни на базата на писмени споразумения за обработка на данни, сключени с JAF.

 1. Посещения на уеб сайтове като нерегистриран клиент

Когато посещавате нашите уеб сайтове, информацията, която Вашият браузър ни предава, ще се съхранява автоматично в така наречените сървърни регистрационни файлове. Тази информация включва типа/версията на браузъра, използваната операционна система, URL адреса на препращащия (посетеният преди това сайт), името на хоста на достъпващия компютър (IP адрес) и времето за заявка на сървъра.

Тези данни не се приписват на конкретно лице и не позволят идентифициране на потребителя. Данните се съхраняват изключително за системни и статистически цели. Тези данни няма да се комбинират с други източници на данни за разпределяне на данни на конкретно лице. Данните ще бъдат изтрити след проведен статистически анализ след 36 месеца.

 1. Цел на обработването и правни основания

 

  1. Обработване на договора, включително откриване на онлайн потребителски профил

За целите на регистрацията като клиент или доставчик на член на персонала на съответното оперативно дружество на JAF или саморегистрация чрез онлайн магазина на JAF, за обработка на поръчки и свързаните с тях заявки за закупуване и заявки по договори за работа (доставка, фактуриране, гаранция и т.н.) ще събираме и обработваме:

 • името на дружеството и собственото и фамилното име на лице за контакт (както и имената на управителите и собствениците, ако е приложимо)
 • идентификационния номер по ДДС и търговски лиценз
 • адреса (улица, пощенски код, град или село)
 • имейл адреса
 • номера на телефона и факса
 • номер на кредитна карта (само за www.veneer-world.at)

За да настроите потребителски профил в онлайн магазина на JAF, ще трябва да въведете свободно избрана от Вас парола, която ще се съхранява като данни за вход в комбинация с Вашия имейл адрес.

Правното основание за обработката на тези данни е договорът, който сте сключили с едно от оперативните дружества на JAF Group. Ако не предоставите необходимите данни, обработването на Вашата покупка и/или договор за услуги и откриването на потребителски профил няма да бъде възможно.

Вашият оператор за контакт ще Ви информира за името на съответната (гражданскоправна) договаряща страна по договора за покупка или договор, сключен с дружество на JAF Group; в случай на онлайн поръчка за покупка, вижте потвърждението на поръчката за тази информация.

  1. Фактуриране и събиране на плащания

При покупка на стоки или услуги от сайта на ЙАФ България ЕООД  www.jaf-bulgaria.com , Вашите данни ще се използват за целите на фактурирането и осчетоводяването на плащанията.

Възможно е  Вашите данни да бъдат предадени  към адвокати и/или съдебни институции  при възникване на спор относно изпълнението на поръчките за доставка на стоки или услуги. Вашите данни  могат да бъдат предадени  на колекторски фирми  за събиране на вземания, свързани с незаплатени от вас,  но  изпълнени коректно от ЙАФ България ЕООД  доставки на  стоки и услуги.

Правното основание за това е легитимният бизнес интерес на ЙАФ България ЕООД.

В случай на събиране на плащания съответното оперативно дружество на JAF Group или JAF International Services GesmbH ще продължи да изпълнява своите договорни права.

Когато  правите поръчки на стоки и  услуги  чрез www.veneer-world.at и другите сайтове посочени в параграф 1, моля запознайте се с декларацията за защита на личните данни, съдържаща се в съответният сайт.

  1. Обслужване на клиенти, директен маркетинг и бюлетин

Тъй като Вие сте наш клиент, ние също така ще използваме предоставените от Вас данни за регистрация, за да Ви информираме за нови продукти или услуги или да Ви предоставим друга информация, която може да Ви интересува (услуги за обслужване на клиенти и директен маркетинг).

Правното основание за това е законният бизнес интерес на съответното регионално оперативно дружество на JAF Group, което отговаря за дългосрочната удовлетвореност на клиентите и поддържа контакти с клиентите си. Имайте предвид, че имате право да възразите срещу използването на тези контакти по всяко време, без да посочвате причина, като се свържете с администратора (параграф 1). Вашите общи права по отношение на обработването на данните са описани в параграф 8.

Като клиент на JAF можете освен това, независимо и безплатно, да се абонирате за месечния бюлетин на JAF на посочените по-горе уеб сайтове, като въведете отново следните данни:

 • длъжност, собствено и фамилно име
 • име на дружеството и номер на клиента (отдела (опция))
 • връзка с регионалното учреждение на JAF
 • имейл адрес

Правното основание за обработката на тези данни е Вашето съгласие, дадено свободно чрез щракване върху съответното поле.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като щракнете върху връзката за отписване в бюлетина, за да прекратите абонамента си за бюлетина чрез уеб сайта, който се отваря в нов прозорец.

  1. Регистрация като доставчик и други заявки за контакт

Ние предлагаме на потенциалните доставчици и на всеки посетител възможността да се свърже с нас чрез нашите уеб сайтове. За тази цел ще събираме следните лични данни чрез уеб формите:

 • име на дружеството и име на лицето за контакт или собствено и фамилно име
 • адрес (пощенски код, град или село, улица)
 • идентификационен номер по ДДС
 • имейл адрес
 • телефонен номер

Правното основание за това е законният бизнес интерес на всички дружества на JAF Group за комуникация с потенциални доставчици и най-общо със заинтересовани страни. Имайте предвид, че като потенциален доставчик имате право да възразите, без да сте длъжни да посочите причина за това, срещу свързването с Вас на дружество на JAF Group, като изпратите имейл до ipm@frischeis.com или, като най-общо заинтересовано лице, като се свържете с администратора (параграф 1) по всяко време.

  1. Теглене на награди

На различни събития за клиенти и други заинтересовани лица оперативните дружества на JAF Group предлагат участие в тегленето на награди. В този контекст ще бъдат събирани следните лични данни за контакт:

 • име
 • адрес
 • имейл адрес
 • телефонен номер

Правното основание за това е съгласието за предаване на тези данни, посочени върху билета. До момента на тегленето можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време чрез уведомление до лицето за контакт на администратора (вижте параграф 1) или директно до дружеството на JAF Group, което организира тегленето на наградите.

Данните, събрани за целите на тегленето на награди, ще бъдат изтрити веднага след тегленето.

 1. Използване на бисквитки

Ние използваме така наречените бисквитки, за да направим посещенията на нашия уеб сайт привлекателни и да позволим използването на някои функции. Бисквитките са файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и подобряват удобството при ползване на даден уеб сайт.

Има два типа бисквитки: постоянни бисквитки и временни бисквитки (сесийни бисквитки). Сесийните бисквитките се съхраняват само временно и се изтриват, когато затворите браузъра си. Постоянните бисквитки обаче остават съхранени на компютъра Ви, след като сте затворили браузъра си.

Бисквитките лесно могат да бъдат изтрити от Вашия компютър чрез Вашия браузър. Информация за бисквитките и за това как да ги изтриете можете да намерите в менюто „Помощ“ на Вашия браузър. Можете да откажете всички бисквитки или да конфигурирате браузъра си така, че да Ви уведомява всеки път, когато на компютъра Ви бъде изпратена нова бисквитка.

 1. Google Анализ

Този уеб сайт използва Google Анализ, уеб услуга за анализ, предоставяна от Google Inc. („Google“). Google Анализ използва бисквитки, които разрешават да се направи анализ на използването на нашите уеб сайтове. Информацията относно използването на уеб сайтовете, създадена от тези бисквитки (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена на сървър на Google в САЩ и съхранявана на него 38 месеца. Google ще използва тази информация, за да анализира използването от Ваша страна на уеб сайтовете, за да подготви отчети за дейностите на уеб сайтовете за операторите на уеб сайтове и да предостави други услуги, свързани с използването на уеб сайтовете и интернет.

В допълнение, Google ще предава тази информация на трети страни, ако това се изисква по закон, или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като промените съответните настройки на браузъра си; трябва да знаете, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на уеб сайта.

С използването на тези уеб сайтове приемате, че събраните за Вас данни могат да бъдат обработвани от Google по начина и за целите, описани по-горе. Друга възможност е също така да деактивирате Google Анализ чрез добавка на браузър.

 1. Функции за пренасочване

Този уеб сайт използва така наречените тагове за пренасочване. „Таг за пренасочване“ е елемент на JavaScript, който се намира в изходния код на уеб сайта. Ако потребител посети страница на този уеб сайт, която съдържа таг за пренасочване, онлайн доставчик на реклами (например Google) ще постави бисквитка на компютъра на потребителя и ще я разпредели в съответните списъци на целевата група за пренасочване. Тази бисквитка след това ще служи за целите на организирането на кампании за пренасочване („рекламиране въз основа на интереси“) на други уеб сайтове. Можете да предотвратите инсталирането на тези бисквитки, като промените съответните настройки на браузъра си; трябва да знаете, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на уеб сайта.

 1. Плъгини за социални медии

Сайтовете „Новини“ на нашите уеб сайтове съдържат бутони за споделяне на тези сайтове в социалните мрежи: Facebook, GooglePlus, Pinterest, Twitter, LinkedIn и Xing. Когато посещавате нашите уеб сайтове, чрез тези бутони няма да бъде установена връзка със сървърите на тези социални мрежи. Ако решите да споделите нашите уеб сайтове чрез бутоните на предлаганите социални мрежи и да влезете в личния си потребителски профил за тази цел или ако вече сте свързани, социалните мрежи могат да припишат посещението на нашия сайт в потребителския Ви профил. Съответните лични данни обаче няма да ни бъдат предадени и използването им ще бъде предмет на Декларацията за защита на личните данни, както е посочено по-горе, и личните Ви настройки по отношение на гореспоменатите дружества.

 1. Защита на данните

Ние защитаваме нашите уеб сайтове и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. Нашите центрове за данни работят в съответствие с най-съвременните стандарти за сигурност, включително защитна стена и технологии за откриване на проникване, както и комплексен физически контрол и ограничения за достъп. На ниво приложение се използват съвременни методи за разпознаване на потребителски и администраторски права за достъп и се правят всекидневни резервни копия и архиви на всички данни на децентрализирана основа. По време на процеса на поръчка Вашите данни за плащане ще бъдат криптирани за предаване по интернет.

 1. Период на съхранение

Вашите лични данни ще се съхраняват до изтичане на сроковете за задържане съгласно данъчното  законодателство и търговското право. И

 1. Вашите права

Като субект на данни за обработване на лични данни от JAFC имате следните права:

  1. Право на достъп (член 15 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Можете да получите потвърждение от JAFC дали се обработват съответните лични данни. Ако това е така, ние ще Ви информираме за целите на обработването, за категориите и получателите на тези данни, за периода на съхранение и/или критериите, използвани за определяне на този период, както и за съществуването на правата, посочени в параграф 8, от буква б) до буква ж).

  1. Право на коригиране (член 16 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Можете да получите от JAFC без ненужно забавяне право за коригиране или попълване на личните Ви данни, които се обработват от нас.

  1. Право на изтриване (член 17 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Можете да получите от JAFC право на изтриване на Вашите лични данни без ненужно забавяне, освен ако няма законни интереси за обработване, които имат преимущество, като например спазване на правните задължения.

  1. Право на ограничаване на обработването (член 18 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Въз основа на изложеното в GDPR (например проверка на точността на Вашите лични данни, незаконна обработка, възражение) можете да получите от JAFC ограничение за обработване на Вашите лични данни.

  1. Право на преносимост на данните (член 19 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Можете да поискате от JAFC да Ви предостави Вашите лични данни, които сте предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и да поискате данните да се предадат на друг администратор, когато това е технически възможно.

  1. Право на възражение (член 20 от Регламент(ЕС) 2016/679) и право за оттегляне на съгласие (член 7 от Регламент(ЕС) 2016/679)

Имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни.

Освен ако JAF не е в състояние да покаже непреодолими основателни причини за обработването, Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Всички Ваши лични данни, съхранявани в миналото, ще бъдат изтрити със задна дата.

Независимо от това Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, дадено преди това, например във връзка с абонирането за бюлетина или запитвания.

  1. Право на подаване на жалба

И накрая, Вие имате право да подадете жалба до българският орган Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Информация

Ако имате въпроси относно събирането, обработването или използването на личните Ви данни от JAFC, свържете се с нас на следния имейл адрес:

compliance@jaf-group.com