Ние гарантираме за това

Сертификат FSC®

Ние гарантираме за това

Нашата фирма се ангажира да спазва следната фирмена политика: Задължаваме се да положим възможно най-добрите усилия за избягване на търговията и снабдяването с дървесина и дървесни влакна (по-долу описани като „дървесина“) от следните категории:

а) незаконно добита дървесина;

б) дървесина от райони, в които се нарушават традиционни и граждански основни права;

в) дървесина от гори, чиито основни защитни стойности се застрашават от стопанисването;

г) дървесина от превръщането на естествени гори в плантации или не-горски ползвания;

д) дървесина от гори, залесени с генетично модифицирани растения.

Тези принципи са приети от най-висшето ръководство на фирмата, съществуват в писмена форма и са обществено достъпни. Нашата фирма е сертифицирана с номер FSC® C016681.

Допълнителни въпроси по темата FSC® може да отправите към нашия администратор, Katharina Schneider, CCA (Chain of Custody Administrator), на email: katharina.schneider@frischeis.com